Solund og kommunereforma

Bakgrunnen for kommunerefoma kan de lese her.

 

Solund kommunestyre gjorde i sak 041/14 følgjande vedtak:

  1. Solund kommunestyre ber om at desse to alternativa vert lagt til grunn i det vidare arbeidet med utgreiing av kommunereforma:
  1. HAFS-regionen
  2. Gulen/Nordhordland
  1. Solund kommunestyre gjev Solund formannskap mynde til å vedta endeleg prosjektorganisering og prosjektplan. Det skal orienterast om framdrifta i kvart kommunestyremøte.
  2. Administrasjonssjefen bør seinast innan februar ha fremma ei sak til formannskapet med framlegg om organisering av det vidare arbeidet, med ein detaljert tidsplan.
  3. Solund kommune held fram arbeidet i øykommuneprosjektet parallelt med dette utgreiingsarbeidet.

Presentasjon frå folkemøtet 21.04.2015 (PDF, 3 MB).

 

HAFS - regionen Gulen/Nordhordaland Øykommuneprosjekt

Administrasjonssjef
  • Tlf: 57 78 62 05
  • Mob: 97 53 44 79
  • E-post: