Verneombod Solund kommune

Verneombodet skal ivareta arbeidstakarane sine interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombodet skal sjå til at verksemda er innretta og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at omsynet til arbeidstakar sin tryggleik, helse og velferd er ivaretatt. Verneombod er regulert i Arbeidsmiljøloven kapittel 6.

Her er ei oversikt over verneombod i Solund kommune

Verneombod Solund kommune

Verneombod Solund kommune
Verneområde Namn
Helse og omsorg Reidun Øvrebø
Kommunehuset og uteseksjonen Hege Trovåg
Solund barnehage Linda Pollen Sundal
Solund barne- og undomsskule Torild Teige Strand

Det er for tida ikkje hovudverneombod (HVO) i kommunen

 

Arbeidsmiljøutval.

 

Arbeidsmiljøutval (AMU) er eit samarbeidsutval  og har som hensikt  å betre arbeidsmiljøet på ein arbeidsplass. I  AMU sit det  representantar frå både arbeidsgjevar og arbeidstakarar.  AMU deltek i planlegging og organisering av helse, miljø og tryggleik (HMT)-arbeidet..

AMU er regulert i Arbeidsmiljølova kapittel 7. Alle tilsette kan sende inn saker til AMU.

Solund arbeidsmiljøutval består av 6 personar, 3 frå arbeidsgjevarsida og 3 frå arbeidstakarsida.
Leiarfunksjonen rullerer mellom "sidene" annakvart år.

Solund Arbeidsmiljø 2020 - 2021 består av fylgjande personar:

Solund Arbeidsmiljøutval

Solund Arbeidsmiljøutval
Namn Funksjon
Erik Askeland Leiar
Anne Brith Tangenes Nestleiar
Terje Drengenes Medlem
Ingvar Mårstig Medlem
Marit Utvær Medlem
Ingelin Stølen Vara HVO (medlem)

 

Møteplan 2021

  • Tysdag 19. januar
  • Tysdag 11. mai
  • Tysdag 14 september
  • Tysdag 16. november


Her finn du årshjul for arbeidsmiljøutvalet (PDF, 299 kB)
​​​​​​​

Du kan lese om arbeidsmiljøutval på arbeidstilsynet sine heimesider