Landbruk

Landbruksforvaltninga for Solund tek seg av kommunen sine oppgåver knytt til landbruket. Viktige oppgåver er tilskotsordningar, lovforvaltning og næringsutvikling.

I linkane til høgre finn du dei viktigaste tenestene, kommunale artiklar og eksterne ressursar på nett relatert til landbruket. Under kvar teneste er det linkar til søknadsskjema, reglar, retningslinjer og lovverk.

I Solund har landbruksnæringa vore stabil. Tal brukarar som søker om produksjonstilskot har hatt ei auka siste åra og det er litt fleire husdyr.

Gjerdelova og beitelova

Kommunen får ein del spørsmål knytta til blant anna gjerdeplikt og beiterett.
Ved å gå inn på lenkja her finn ein nyttig og enkel informasjon om reglane som gjeld på dette området.

 

Stillinga som landbruksansvarleg i kommunen er for tida ubesett. Vi reknar med å ha ny  person i stillinga på plass i løpet av august.

Fann du det du leitte etter?