Tilskot til verna kulturminne i Vestland fylke 2024

Tilskotsordninga, der private eigarar kan søke om tilskot til verna kulturminne, har vore tilgjengeleg i Vestland fylke sidan 2020. Tilskotsordninga skal bidra til å hindre tap av kulturminne og kulturmiljø og sikre kulturminne som bruksressursar, og som grunnlag for kunnskap, oppleving og verdiskaping. Ordninga tek sikte på å gje tilskot til istandsetting av verneverdige kulturminne prioritert av kommunane.

Gjeldande retningsliner, regulerer søknader om tilskot til faste kulturminne i Vestland fylke, til å gjelde for dei som er:

  • prioriterte i kommunal kulturminneplan 
  • vurderte av fylkeskommunen som kulturminne av regional verdi eller interesse.

Kulturminne regulert til bevaring/omsynssone etter plan- og bygningslova vert prioriterte. 

Søknaden må innehalde ei kort skildring av tiltaket, med finansiering- og framdriftsplan. Tildeling føreset minst 50 prosent anna finansiering av tiltaket. I særlege høve kan kravet fråvikast. Solund kommune har ikkje midlar til kulturminnetilskot. 

Meir informasjon om tilskotsordninga finn de på Vestland fylkeskommune si heimeside under tilskotsordningar: Tilskot til verna kulturminne.

Søknad sendast til Solund kommune post@solund.kommune.no og merkast “Søknad om tilskot til kulturminne i Vestland fylke 2024”.  Fristen for å sende inn søknad til Solund kommune er 28. januar 2024. Solund kommune vidaresender søknadane til Vestland fylkeskommune.