Offentleg høyring for lokalitetsavklaringar; Kverhelleskjeret og Lyngholmane

Engesund Fiskeoppdrett AS søkjer om løyve til flytting av anlegg ved Kverhelleskjeret i Solund kommune. Kunngjeringa av høyringa for Kverhelleskjeret.
Høyringsfrist 26.05.2022.

Eide Fjordbruk AS søkjer om løyve til etablering av ny lokalitet for oppdrett av matfisk for laks, aure og regnbogeaure ved Lyngholmane sør for Færøy i Solund kommune.
Kunngjeringa av høyringa for Lyngholmane.
Høyringsfrist 15.06.2022.