Offentleg ettersyn - søknad om etablering av semilukka oppdrettsanlegg på lokalitet Fureneset i Solund kommune

Klikk for stort bilete 

Lokaliteten ligg i Tollesundet i Solund kommune.

Hydra Salmon Company AS søkjer om etablering av semilukka tank for produksjon av laks basert på utviklingskonsesjonar i eksisterande akvakulturområde. For lokaliteten søkjast det om ein MTB på 3120.  

Søknaden med tilhøyrande dokument er tilgjengeleg på Solund Kommune sine nettsider. Søknaden med tilhøyrande dokument er også lagt ut og tilgjengeleg på Solund kommunehus.

Merknader til søknaden må framsetjast skriftleg innen 29.2.2020 og sendast til  Solund Kommune, Hardbakke 26,  6924 Hardbakke eller på e-post til post@solund.kommune.no.

Søknad om etablering av akvakultur i flytande anlegg (PDF, 2 MB)

Oversendingsbrev frå Vestland Fylkeskommune (DOCX, 167 kB)

Utfyllande informasjon vedrørande søknad (PDF, 467 kB)

Kartutsnitt Fureneset (PDF, 2 MB)

Arealplan Solund kommune (PDF, 421 kB)

Hydra Salmon Company Tilbakemelding frå Fiskeridirektoratet (PDF, 239 kB)

Hydra Salmon Company Tilbakemelding frå Fiskeridirektoratet (PDF, 239 kB)

Tilsagn utviklingsløyve (PDF, 567 kB)

Lokalitetsrapport (PDF, 5 MB)

Straummålingar (PDF, 2 MB)

Vurdering av lokalitetar si eignaheit (PDF, 363 kB)

MOM-B - botnundersøking (PDF, 5 MB)

Helse- og velferdsplan (PDF, 304 kB)

Hygieneinstruks (PDF, 29 kB)

Reinhaldsplan (PDF, 291 kB)

Hygiene- og reinhaldsprosedyre (PDF, 138 kB)

Daudfiskhandtering (PDF, 119 kB)

Auka dødelegheit (PDF, 122 kB)

Bedøving og avliving (PDF, 110 kB)

Beredskapsplan (PDF, 204 kB)