Innspel til ruteendringar 2022

Årleg ruteendringsprosess 2022

Skyss viser til den faste årlege ruteendringsprosessen, der kommunane vert bedt om å komme med innspel til justeringar i rutetilbodet for buss, båt og ferje. Føremålet er å fange opp forbetringsbehov som grunnlag for å gjere naudsynte endringar og tilpasse tilbodet best mogeleg innanfor dei rammene vi rår over.

Du kan lese invitasjonen her 

Solund kommune ber om at innspel til alle ruter vert sendt til Solund kommune, Hardbakke 26, 6924 Hardbakke
eller på e-post til post@solund.kommune.no. Fristen er sett til 15. desember 2021.