Aktuelt
Publisert 25.04.2019

Solund kommune inviterer til ope møte om forvaltning av hjort i Solund.

Tid: Fredag 10.mai 2019 kl 18:15

Stad: Skafferiet på Hardbakke

 

Publisert 25.04.2019
390px-Solund_komm_svg 3.jpg

Måndag 29.april er det informasjonsmøte for kommunestyremedlemmer i Solund, Fjaler og Hyllestad. Møtet vert på Fjalerhuset kl. 16:00 - 18:00.

Sak på møtet:

.

Publisert 09.04.2019
Mink med fugleunge 1

Solund kommune har lenge hatt skotpremie på mink. Skotpremien er kr 100,- pr mink, og har vore uendra dei siste 20 åra.


Leif M. Skjærstad tok i brev til Solund kommune våren 2018 initiativ for å få auka uttaket av mink på Hardbakke . Han ynskte å gje inntil kr 4000,- til ekstra skotpremiar på mink tekne på Hardbakke. Med kr 400,- pr mink rekk det til 10 minkar. Samla fellingspremie pr mink vert då kr 500,- i ein periode.

Til no har dette berre resultert i ein mink fanga på Hardbakke. Ordninga vert difor forlenga inntil heile beløpet er brukt opp.

Bakgrunnen for initiativet er at minken i 2017 etablerte seg på Hardbakkevika og tok for seg av måseungar i Hardbakkevika. Solund kommune takkar for initiativet og håpar at fleire med dette vert inspirert til å starte minkfangst på Hardbakke, og sjølvsagt andre stader i Solund.

Mink er ein framand art som er vurdert til å utgjere ein høg risiko for norsk naturmangfald. I Solund er minken ein trussel særleg mot sjøfuglbestandar mange stader.

Solund kommune vil minne om at jegerar som skal fange mink må vere registrerte jegerar og ha betalt jegeravgifta. Skotpremieordninga skjer med medhald i viltlova sin §51 og naturvernlova §18.

Viltlova

Publisert 08.04.2019
Biblioteket og Frivillegsentralen

Saker til handsaming i Solund formannskap sitt møte torsdag 11. april 2019 kan de lese her. (PDF, 8 MB)

Det er óg laga ei  tilleggsinnkalling, sakene finn de her. (PDF, 4 MB)

Etter formannskapsmøtet vert det møte i Solund Valstyre, saker til handsaming finn de her. (PDF, 7 MB)

Publisert 05.04.2019
NGIR.gif

NGIR opprettar gjenvinningsstasjon ved Solund Verft i Solund etter god dialog med Solund kommune og Solund Verft. Denne erstattar rydderutene, og det betyr at det ikkje vil bli køyrd fleire rydderuter, heller ikkje våren 2019. Abonnentane i Solund må med den nye ordninga sjølv levera avfallet sitt til stasjonen.

Set difor ikkje ut boss i grøftene.

NGIR planlegg å opne denne stasjonen 24. august 2019. Stasjonen vil vera open 1 laurdag i månaden frå klokka 09.00 – 15.00. Vidare vil NGIR halde stasjonen open den tredje laurdagen i månaden.

Dersom nokon har spørsmål om denne ordninga, ber ein om at spørsmåla vert retta direkte til NGIR, og ikkje til kommuneadministrasjonen i Solund. 

 

Du finn meir informasjon på NGIR sine heimesider

Publisert 03.04.2019
2016-10-07 Vedlegg 4a_HPV-unge kvinner_greyandred_50mm_outlined.jpg

 

 

Påminning! Gratis HPV vaksine til unge kvinner født 1991 eller senere.
Siste frist for å byrgje på gratis HPV-vaksinering i programmet var 31.12.2018, og vaksinasjon må være fullført innan 1.7.2019 når programmet vert avslutta.

Ta kontakt med Solund Helsestasjon for time om du ynskjer å fullføre vaksineringa.

Solund Helsestasjon

Tlf 57 78 62 82 / 95 84 64 13

 

Sjå meir informasjon her:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/hpv/

 

 

Publisert 02.04.2019
Vallogo

Det har kome inn 4 listeforslag til kommunevalet 2019.
Partia som har levert lister er Arbeiderpartiet, Høgre, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti.

 

Solund kommune har lagt ut listene til ettersyn i samsvar med vallova § 6-6. Listene finn ein i resepsjonen på kommunehuset og på Solund kommune si heimeside.

 

Eventuelle merknader til listeforslaga skal sendast på epost til postmottaket eller pr post til:

Valstyret i Solund kommune
Hardbakke 26
6924 Hardbakke

 

Listeforslaga skal behandlast og godkjennast av valstyret seinast 01. juni.

Publisert 29.03.2019
Ein draum for syklistar Vegen til Strand

Til dei som er interesserte i å rydda fram att utsikta til jordbruket sitt kulturlandskap i kommunen.

Sogn og Fjordane har ca 3 mill kr til fordeling på denne tilskotsordninga i 2019. Det er ingen søknadsfrist, og søknadane vert handsama fortløpande.
Søknader som blei sende inn til Fylkesmannen etter innsendingsfristen i 2018 vil bli handsama no i 2019-omgagen.

Nye søknadar skal sendast til kommunen som gjev tilråding i samband med si oversending til Fylkesmannen som handsamar søknadane. Søknadane må vera innkomne til Fylkesmannen innan 1.oktober.

 

Av erfaring er det areal som det vert søkt produksjonstilskot for som vert rekna som kulturlandskap. Ei positiv overrasking at denne tilskotsordninga dukka oppatt. Den vart avvikla i 2018, men Sogn og Fjordane hadde ein rest på 3 millionar som no vert fordelt i 2019. Førstemann til mølla

 

 

 

Publisert 29.03.2019
Telefon

Frå 1. april 2019 endrar legekontoret sine opningstider på telefon

Nye opningstider vil vere:

08.30 – 12.00
13.30 – 14.30

 

Kontoret vil vere bemanna mellom 0800 – 1515.

Fann du det du leitte etter?